VETENSKAPLIGA ARBETEN

Läkemedelsstudien Aducanumabi för insjuknade i ett tidigt skede av Alzheimers sjukdom pågår som bäst. Rekryteringen till studien har avslutats. De preliminära resultaten från den internationella, dubbelblinda studien kan förväntas kring år 2019.

På den här sidan meddelas om nya, kliniska läkemedelsstudier så snart rekryteringen av undersökningspersoner inleds.

Institutionen för molekylär genetik vid Helsingfors universitet och HNS koordinerar FinnGen-studiens biobanksinsamling bland annat via Terveystalo. I denna omfattande genombank samlar man för framtida forskning in genomuppgifter från i synnerhet frivilliga äldre finländare som insjuknat i hjärnsjukdomar. Närmare uppgifter om ämnet uppdateras här då de är aktuella.

MINA VETENSKAPLIGA ARBETEN

Minna Raivios doktorsavhandling
"Pitfalls in the Treatment of Persons with Dementia" Helsingin Yliopisto, 2007

Minna Raivios internationella publikationer i medicinska tidskrifter:

33. Öhman H, Savikko N, Strandberg T, Kautiainen H, Raivio M, Laakkonen ML, Tilvis R, Pitkälä KH Effects of frequent and long-term exercise on neuropsychiatric symptoms in patients with Alzheimer's disease – Secondary analyses of a randomized, controlled trial (FINALEX). European geriatric medicine, Feb 2017. 
Effekten av intensiv idrott på neuropsykiatriska symptom hos personer med Alzheimers sjukdom.

32. N.M. Perttila, H. Öhman, T.E. Strandberg, H. Kautiainen, M. Raivio, M.-L. Laakkonen, N. Savikko, R.S. Tilvis, K.H. Pitkala. How do community-dwelling persons with Alzheimer Disease fall? Falls in the FINALEX study, Dement Geriatr Cogn Dis Extra. 2017 Jun 19;7(2):195-203. doi: 10.1159/000477394. eCollection 2017 May-Aug.
Varför faller personer med Alzheimers sjukdom som bor hemma?

31. N.M. Perttila , H. Öhman, T.E. Strandberg, H. Kautiainen, M. Raivio, M.-L. Laakkonen, N. Savikko, R.S. Tilvis, K.H. Pitkala Severity of frailty and the outcome of exercise intervention among participants with Alzheimer disease: A sub-group analysis of a randomized controlled trial. European Geriatric Medicine, Vol. 7, Issue 2, p117–121 Published online: January 21, 2016.
Effekten av motion hos sköra personer med Alzheimers sjukdom.

30. Potentially severe drug-drug interactions among older people and associations in assisted living facilities in Finland: a cross-sectional study. Teramura-Grönblad M, Raivio M, Savikko N, Muurinen S, Soini H, Suominen M, Pitkälä K. Scand J Prim Health Care. 2016 Jul 18:1-8. [Epub ahead of print]
Antalet allvarliga medicinska samverkningar och associationer hos äldre personer som bor i serviceboende.

29. Effects of Exercise on Functional Performance and Fall Rate in Subjects with Mild or Advanced Alzheimer's Disease: Secondary Analyses of a Randomized Controlled Study. Öhman H, Savikko N, Strandberg T, Kautiainen H, Raivio M, Laakkonen ML, Tilvis R, Pitkälä KH. Dement Geriatr Cogn Disord. 2016;41(3-4):233-41. doi: 10.1159/000445712. Epub 2016 May 10.
Effekten av motion på funktionsförmågan och fall hos personer med Alzheimers sjukdom.

28. Effects of Exercise on Cognition: The Finnish Alzheimer Disease Exercise Trial: A Randomized, Controlled Trial. Öhman H, Savikko N, Strandberg TE, Kautiainen H, Raivio MM, Laakkonen ML, Tilvis R, Pitkälä KH. J Am Geriatr Soc. 2016 Apr;64(4):731-8. doi: 10.1111/jgs.14059. Epub 2016 Apr 1.
Effekten av motion på kognitionen det vill säga informationsbehandlingen hos personer med Alzheimers sjukdom.

27. Severity of frailty and the outcome of exercise intervention among participants with Alzheimer disease: A sub-group analysis of a randomized controlled trial. Perttilä, N.Ohman, H.Strandberg, T. E.Kautiainen, H.Raivio, M.Laakkonen, M. -L.Savikko, N., Tilvis, R. S. & Pitkala, K. H. I publikationen i april 2016 : European Geriatric Medicine. 7, 2, s. 117-121 
Effekten av utövande av motion och graden av skörhet hos personer med Alzheimers sjukdom.

26. Alcohol use and happiness among retired Finns living in Spain compared to those in Finland. Raivio, M.Kautiainen, H.Immonen, S. & Pitkala, K. helmikuuta 2016 julkaisussa: European Geriatric Medicine. 7, 1, s. 3-7.
Alkoholbruk och lycka hos pensionerade finländare som bor i Spanien jämfört med dem som bor i Finland.

25. Psychological well-being of spousal caregivers of persons with Alzheimer's disease and associated factors. Original Research Article. M.M. Raivio, M.-L. Laakkonen, K.H. Pitkälä. European Geriatric Medicine, Volume 6, Issue 2, April 2015, Pages 128-133
Psykiskt välmående hos närståendevårdare av Alzheimerpatienter och faktorer i anslutning till detta.

24. Caregivers' male gender is associated with poor nutrient Intake in AD families (NuAD-Trial). Puranen TM, Pietila SE, Pitkala KH, Kautiainen H, Raivio M, Eloniemi-Sulkava U, Jyvakorpi SK, Suominen M. J Nutr Health Aging. 2014 Jul;18(7):672-6. doi: 10.1007/s12603-014-0448-x.
Manliga närståendevårdares association till dålig näring i närståendevårdare-familjer.

23. Is life happier for Finnish elderly living in Spain? M. Raivio, R. Tilvis, M.L. Laakkonen, M. Björkman, S. Immonen, T. Strandberg, K. Pitkälä. European Geriatric Medicine, Volume 4, Supplement 1, September 2013, Pages S18-S19
Ter sig livet lyckligare för äldre finländare som bor i Spanien? Kongressabstrakt.

22. Effectiveness and costs of intensive exercise intervention on Alzheimer's patients – A randomized, controlled trial. K.H. Pitkala, M.M. Raivio, M.L. Laakkonen, R.S. Tilvis, N. Savikko, H. Kautiainen, T.E. Strandberg. European Geriatric Medicine, Volume 4, Supplement 1, September 2013, Page S8
Verkan och kostnader av Alzheimerpatienters motionsstudier. Kongressabstrakt.

21. Effects of the Finnish Alzheimer disease exercise trial (FINALEX): a randomized controlled trial.Pitkälä KH, Pöysti MM, Laakkonen ML, Tilvis RS, Savikko N, Kautiainen H, Strandberg TE. JAMA Intern Med. 2013 May 27;173(10):894-901. doi: 10.1001/jamainternmed.2013.359.
Slutresultaten av Alzheimerpatienters motionsstudier.

20. Efficacy of physical exercise intervention on mobility and physical functioning in older people with dementia: a systematic review. Pitkälä K, Savikko N, Poysti M, Strandberg T, Laakkonen ML. Exp Gerontol. 2013 Jan;48(1):85-93. doi: 10.1016/j.exger.2012.08.008. Epub 2012 Aug 31. Review.
En systematisk överblick över effekten av motionsutövande på minnessjuka äldre personers rörelse- och funktionsförmåga.

19. Gender differences in dementia spousal caregiving. Pöysti MM, Laakkonen ML, Strandberg T, Savikko N, Tilvis RS, Eloniemi-Sulkava U, Pitkälä KH. Int J Alzheimers Dis. 2012;2012:162960. doi: 10.1155/2012/162960. Epub 2012 Sep 30. PMID: 23056990. Free PMC Article
Genusskillnader i förhållningen till närståendevård bland minnessjukas närståendevårdare.

18. Efficacy of physical exercise intervention on mobility and physical functioning in older people with dementia: a systematic review. Pitkälä K, Savikko N, Poysti M, Strandberg T, Laakkonen ML. Exp Gerontol. 2013 Jan;48(1):85-93. doi: 10.1016/j.exger.2012.08.008. Epub 2012 Aug 31. Review.
Överblicksartikel om effekten av motionsrehabilitering på rörligheten och den fysiska funktionsförmågan hos patienter med minnessjukdomar.

17. Risk of death associated with use of PPIs in three cohorts of institutionalized older people in Finland. Teramura-Grönblad M, Bell JS, Pöysti MM, Strandberg TE, Laurila JV, Tilvis RS, Soini H, Pitkälä KH. J Am Med Dir Assoc. 2012 Jun;13(5):488.e9-13. doi: 10.1016/j.jamda.2012.03.003. Epub 2012 Apr 6.
Associationen av finländska åldringars användning av magsyremediciner och dödlighet.

16. Anticholinergic drugs and their effects on delirium and mortality in the elderly. Luukkanen MJ, Uusvaara J, Laurila JV, Strandberg TE, Raivio MM, Tilvis RS, Pitkälä KH. Dement Geriatr Cogn Dis Extra. 2011 Jan;1(1):43-50. doi: 10.1159/000322883. Epub 2011 Jan 19. PMID:22163232. Free PMC Article
Effekten av antikolinerga läkemedel på desorienteringen och dödligheten hos äldre patienter.

15. Alzheimer's patients' spouses critiques of the support services. Raivio MM, Laakkonen ML, Pitkälä KH. ISRN Nurs. 2011;2011:943059. doi: 10.5402/2011/943059. Epub 2011 Jun 8.PMID: 21994898. Free PMC Article
Alzheimerpatienters närståendevårdares kritik mot det kommunala servicesystemet.

14. Exercise rehabilitation on home-dwelling patients with Alzheimer disease: A randomized, controlled trial. Baseline findings and feasibility K. H. Pitkala, M. M. Raivio,  M.-L. Laakkonen,  R. S. Tilvis,  H. Kautiainen,  T. E. Strandberg. European geriatric medicine 12/2011; 2(6):338-343.
Tidiga konstateranden vid motionsstudie av Alzheimerpatienter som bor hemma.

13. Update on current care guidelines. The diagnosis and medical treatment of memory disorders. Suhonen J, Pirttilä T, Erkinjuntti T, Koponen H, Makkonen M, Puurunen M, Raivio M, Rinne J, Rosenvall A, Strandberg T, Vanninen R, Vataja R; En arbetsgrupp tillsatt av Finska Läkarföreningen Duodecim, Societas Gerontologica Fennica, Neurologiska Föreningen i Finland, Finlands psykogeriatriska förening och Allmänmedicinska föreningen i Finland. Duodecim. 2010;126(18): 2167-8. Finnish.
God medicinsk praxis-rekommendationer för minnessjukdomar år 2010.

12. Exercise rehabilitation on home-dwelling patients with Alzheimer's disease--a randomized, controlled trial. Study protocol. Pitkala KH, Raivio MM, Laakkonen ML, Tilvis RS, Kautiainen H, Strandberg TE. Trials. 2010 Oct 6;11:92. doi: 10.1186/1745-6215-11-92. PMID: 20925948. Free PMC Article
Motionsstudie av Alzheimerpatienter som bor hemma. Forskningsprotokoll.

11. The use of legal guardians and financial powers of attorney among home-dwellers with Alzheimer's disease living with their spousal caregivers. Raivio MM, Mäki-Petäjä-Leinonen AP, Laakkonen ML, Tilvis RS, Pitkälä KH. J Med Ethics. 2008 Dec;34(12):882-6.
Tillämpning av intresseövervakning och bankfullmakter bland Alzheimerpatienter som bor hemma och deras närståendevårdare.

10. Safety and efficacy of galantamine (Reminyl) in severe Alzheimer's disease (the SERAD study): a randomised, placebo-controlled, double-blind trial. Burns A, Bernabei R, Bullock R, Cruz Jentoft AJ, Frölich L, Hock C, Raivio M, Triau E, Vandewoude M, Wimo A, Came E, Van Baelen B, Hammond GL, van Oene JC, Schwalen S. Lancet Neurol. 2009 Jan;8(1):39-47. doi: 10.1016/S1474-4422(08)70261-8. Epub 2008 Nov 29.
Tryggheten och effekten av galantamin (Reminyl) vid vård av personer med grav Alzheimers sjukdom.

9. Disclosure of dementia diagnosis and the need for advance care planning in individuals with Alzheimer's disease. Laakkonen ML, Raivio MM, Eloniemi-Sulkava U, Tilvis RS, Pitkälä KH, Pitkälä KH. J Am Geriatr Soc. 2008 Nov;56(11):2156-7. doi: 10.1111/j.1532-5415.2008.01987.x. No abstract available.
Fastställande av Alzheimerdiagnos och planering av livets slutskede hos personer med Alzheimers sjukdom.

8.How do elderly spouse care givers of people with Alzheimer disease experience the disclosure of dementia diagnosis and subsequent care? Laakkonen ML, Raivio MM, Eloniemi-Sulkava U, Saarenheimo M, Pietilä M, Tilvis RS, Pitkälä KH. J Med Ethics. 2008 Jun;34(6):427-30. 
Hur upplever makar och makor i egenskapen av närståendevårdare till en Alzheimerpatient fastställandet av en minnessjukdomsdiagnos och vården av sjukdomen?

7. How do officially organized services meet the needs of elderly caregivers and their spouses with Alzheimer's disease? Raivio M, Eloniemi-Sulkava U, Laakkonen ML, Saarenheimo M, Pietilä M, Tilvis R, Pitkälä K. Am J Alzheimers Dis Other Demen. 2007 Oct-Nov;22(5):360-8.
Hur uppfyller kommunala tjänster för äldre önskemålen hos närståendevårdare och deras minnessjuka makar/makor?

6. The Association of Antipsychotics with Mortality Among Elderly Patients With Dementia.Minna M. Raivio, Timo E. Strandberg, Reijo S. Tilvis, Jouko V. Laurila, Kaisu H. PitkäläThe American Journal of Geriatric Psychiatry, Volume 15, Issue 11, November 2007, Pages 984-985
Associationen av psykosmediciner till dödligheten hos patienter med minnessjukdomar.

5. Neither atypical nor conventional antipsychotics increase mortality or hospital admissions among elderly patients with dementia: a two-year prospective study. Raivio MM, Laurila JV, Strandberg TE, Tilvis RS, Pitkälä KH. Am J Geriatr Psychiatry. 2007 May;15(5):416-24.
Äldre och nyare psykosmediciners inverkan på dödligheten och sjukhusvistelser hos patienter med minnessjukdomar.

4. Fallgropar inom medicinsk vård av äldre. Pitkälä K, Hosia-Randell H, Raivio M, Savikko N, Strandberg T. Duodecim. 2006;122(12):1503-12. Finnish. No abstract available.
Om medicinsk vård av äldre.

3. Use of inappropriate medications and their prognostic significance among in-hospital and nursing home patients with and without dementia in Finland. Raivio MM, Laurila JV, Strandberg TE, Tilvis RS, Pitkälä KH.Drugs Aging. 2006;23(4):333-43.
Olämpliga mediciner och deras inverkan på prognosen för patienter med minnessjukdomar.

2. Psychotropic medication and stroke outcome. Raivio MM, Laurila JV, Strandberg TE, Tilvis RS, Pitkälä KH. Am J Psychiatry. 2005 May;162(5):1027; author reply 1027-8. No abstract available.
Psykosmedicinering och risken för stroke.

1. Rehabilitation Outcome in Hip-Fracture: Impact of Weight-Bearing Restriction–A Preliminary Investigation. Minna Raivio, Olli Korkala, Kaisu Pitkälä, Reijo Tilvis
Physical & Occupational Therapy in Geriatrics Jan 2005, Vol. 22, No. 4, Pages 1-9: 1-9
Rehabilitering av personer med minnessjukdomar vid höftledsbrott.

Be om mer information av specialläkaren inom geriatrik – närmare kontaktuppgifter.